Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Deklaracja dostępności

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum.rsl.pl.

Data publikacji strony: 20.12.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Muzeum Miejskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem,
 • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Aleksandra Małek, e-mail info@muzeum.rsl.pl, telefon – 32 2484457 wew. 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Miejskie im. M. Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Wolności, drugie od ulicy Wieniawskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od ulicy Wieniawskiego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku są otwierane ręcznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 2. Kasa znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie sale ekspozycji stałej oraz czasowej. Na pierwsze piętro prowadzą schody, które można pokonać windą.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, pierwsza na wprost wejścia głównego, druga z boku schodów przy wejściu na stale wystawy stałej.
 5. Od strony ul. Wieniawskiego znajduje się parking. Osoby z niepełnosprawnością odwiedzające Muzeum mogą korzystać z ogólnodostępnych miejsc do parkowania
  w tej strefie lub z miejsc w okolicy posesji.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabowidzących, niewidomych i głuchych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika muzeum. Brak tłumacza na polski język migowy.